Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 juni 2021.

Beste websitebezoeker,

Jeroen! B.V. (handelend onder Jeroen! Brug en Bouwer) is een dienstverlener die organisaties ondersteunt bij het oplossen van data management vraagstukken, met name daar waar dit het voldoen aan wet- en regelgeving betreft. Deze ondersteuning kun je alleen bieden als je zelf het goede voorbeeld geeft.  Jeroen! B.V. vindt het van groot belang dat jij als bezoeker van zijn website er op kunt rekenen dat jouw gegevens veilig verwerkt worden in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Samengevat

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Naam : Jeroen! B.V.

Postadres : Landverhuizersplein 41, 3072 MH, Rotterdam

E-mail adres : info@brugenbouwer.nl

KvK-registratie : 59170298

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

Deze privacyverklaring legt uit wat er gebeurt met de persoonsgegevens die Jeroen! B.V. over je te weten komt. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website brugenbouwer.nl te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van je verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op via bovengenoemde gegevens.

Het leveren van onze diensten

Als organisatie kun je gebruik maken van onze dienstverlening. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Organisatienaam
 • Betaalgegevens
 • Factuurgegevens
 • Eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Het onderhouden van contact

Jeroen! B.V. biedt je verschillende mogelijkheden om contact op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail of het contactformulier op de site.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Organisatienaam
 • Informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij gebruiken deze gegevens om je verzoek om contact met je op te nemen netjes af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met je uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat je tevreden bent met onze reactie.

Wanneer kunnen wij je persoonsgegevens delen met derden?

Jeroen! B.V. deelt je gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Cookie leveranciers (zie ook onze cookieverklaring)
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Consultants

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Jeroen! B.V. je persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Social media buttons

Jeroen! B.V. maakt  gebruik van social media buttons, die je doorgeleiden naar de social media platforms. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Websites van derden

Jeroen! B.V. maakt op de website gebruik van links naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de betreffende websites. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, je persoonsgegevens te beperken. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secured Socket Layer / Transport Layer Security (SSL/TLS) technologie;
 • Dataopslag binnen de EU.

Rechten van betrokkenen

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die we van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om je toestemming in te trekken: je kunt je toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.

Wanneer je gebruik maakt van één van deze rechten, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand je verzoek afhandelen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen.

Indien je gebruik wilt maken van een van je rechten, neem dan contact op via de gegevens genoemd bovenaan deze privacyverklaring.

Klacht indienen

Jeroen! B.V. verwerkt je gegevens zo zorgvuldig mogelijk. Heb je hierover toch een klacht? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. Als je echter vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Jeroen! B.V. heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op brugenbouwer.nl worden gepubliceerd. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan de verklaring vermeld.